tím

Barbora Janáková/ zakladateľka a manažérka projektu
foto: Lea Lovišková / Whatch now

Barbora je absolventkou tanečného odboru na konzervatóriu v Nitre (2011) a absolventkou VŠMU so zameraním na tanečné umenie (2016).

Zúčastnila sa zahraničných stáží (Belgicko), medzinárodných tanečných sústredení (Dijon, Francúzsko; 1st and 2nd China CEE Dance Summer Camp). Od roku 2011 pôsobí ako performerka na slovenskej a zahraničnej scéne: Anton Lachký – Nočná ilúzia; P. Šavel, M. Poláková, J. Korec, T. Procházka – Pocitové rozUmenie; Marta Poláková – Horúčava, pODPORa, M. a J. Hajdyla Assemblage, Lívia M.M. Balážová a Zebastián Méndez Marín Millennial Magic Mirror, Lucia Holinová Niveau stable, Watch now. Aktuálne sa radí aj medzi začínajúcich tvorcov Do Dna (M.M. Balážová/Janáková,Hulvejová), Dotyk (Janáková/Priečková/Tonková/Šavel/Procházka), Moving mountains (mimoOs), Prešívané niťou (Hriešik/Máliková/Šavel/Priečková/Janáková). Od roku 2017 pôsobí ako pedagóg: konzervatórium Bratislava/Evy Jaczovej, Jumbo Dance Studio, Superar.

Barbora je spoluzakladateľka projektu TELOHRA a zároveň predsedkyňou o.z. mimoOs a členkou PLAST – Platforma pre súčasný tanec. Momentálne pracuje na svojom sólovom projekte v rámci štipendia FPU.

Soňa Kúdeľová/ spoluzakladateľka, PR a mediálna komunikácia projektu
Autonomy, foto: Šimon Lupták

Pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako choreografka, tanečnica, performerka a lektorka. Študovala tanec na konzervatóriu v Banskej Bystrici a neskôr študovala na katedre estetiky Univerzity Komenského v Bratislave. Teoretické štúdium smerovala na hľadanie paralel tanca a iných druhov umenia v historickom kontexte. Štúdium ukončila prácami “Analýza pohybu vo filme Wima Wendersa Pina” a “Postmoderné tanečné umenie a jeho reflexia vo výtvarnom umení”.

Soňa skúma nové prístupy v performatívnom umení a ich presahy. Sleduje tok umenia a jeho rizomatické umiestnenie v každodennom živote, nazerá na jeho históriu a otvorene pristupuje k jeho súčasnej podobe. Čerpaním z každodennej performativity získava skúsenosť a poznanie ako uchopiť seba, v zhluku dnešnej spoločnosti, aj podstatnú motiváciu a kreatívnu spontánnosť v procese tvorby.

Skrz neustály výskum tela a mysle, meniacich sa v čase, sa pohybuje v témach sociálno-psychologickej adaptácie, medziľudských vzťahoch, či spoločnosti. Vytvára kolektívne spolupráce s vizuálnymi, hudobnými a intermediálnymi umelcami kde v spoločných procesoch testujú hranice umeleckých vyjadrení v jednom čase a priestore. Okrem každodenného života, ľudí a ľudského charakteru, ju inšpirujú naďalej aj odborné teoretické texty, štúdie a eseje o umení a spoločnosti.

Vytvorila tri sólové tanečné inscenácie ako trilógiu – Autopilot, Autocorrect, Autonomy a v rámci tvorivého štipendia kolektívny participatívny projekt Zvuky ticha/ SOUND OF SILENCE v spolupráci so študentmi Intermédií VŠVU.

Autorsky spolupracuje na projekte Metamorfózy (Z.Hudek) a spolupracovala na projektoch Manifest Možností (P. Fornayová) a kolektívnom procese multimediálnej inštalácie Čiary (2021). Participovala na projekte Do Dna (mimoOs), projekte Game (T. Danielis) na rezidenciách v Budapešti a Grazi, a na viacerých výskumných projektoch, či performance v rámci Bratislavy (Biela Noc, JAMA, B. Janáková, L. Bobalik, D. Koššová, A. Gregušová, J. Pastirčák, Dobrý Trh, Galéria Umelka)

Je členkou rady PlaST – Platforma pre súčasný tanec a koordinátorkou Tanečného a performatívneho rezidenčného centra Telocvičňa v Novej Cvernovke.

Ako príležitostná lektorka sa snaží uchopiť pohyb ako svoju prirodzenú súčasť a možnosť a nie len mechanickosť. Sústredí sa pri tom prirodzene na fyzický ale aj osobnostný rozvoj participantov.

Anna Hurajtová/ lektorka detských workshopov
foto: Nina Pacherová / Telohra deti

Študovala na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v odbore tanečné umenie a Štátneho konzervatória v Košiciach. V detstve tancovala vo folklórnom súbore Zemplín. V dospelosti účinkovala v divadelných predstaveniach v SND, na Novej Scéne a aj v projektoch nezávislých zoskupení (L.A.B, elledanse). Je absolventkou akreditovaného kurzu kreatívneho tanca pre deti, Labanov Atelier Bratislava a tiež Základného a nadstavbového modulu kurzu Vzdelávania BabySoma – Vývin pohybu v prvom roku života a pohybové vzdelávanie pre malé deti 1-3. (2016, Babyfit)

Absolvovala kurzy v systéme Body-Mind Centering: Systém telesných tekutín(2016), Svalový systém(2018), Endokrínny systém (2019). Je spoluautorkou DVD ku knihe Kreatívny tanec pre deti (M.Poláková, M.Pucová). Vyučovala na ZUŠ Ľ.Rajtera Bratislava, Konzervatóriu Trnava, aktuálne v SZUŠ Prokofievova, Bratislava

 ,,Na hodinách tanca počas tvorivej práce s deťmi je pre mňa zaujímavé sledovať a zameriavať pozornosť na proces, jeho obsah a obohatenie. Deti sú pre mňa obrovským zdrojom inšpirácie. V pohybe sú odvážne, kreatívne, radostné, flexibilné, prirodzené, radi improvizujú, radi robia veci veľmi presne. Pohybom sa deti učia spoznávať svoje telo a svoje okolie. Ako pedagóga ma zaujíma harmonický rozvoj žiaka, učenie k úcte voči svojmu telu, práca s rešpektom, tvorivá komunikácia a spolupráca. Prostreníctvom pohybu hľadám podporu na témy, ktoré spolu s deťmi na hodinách zažívame.“ 

Katarína Palúchová/ Lektorka detských workshopov
foto: Nina Pacherová / Telohra deti

Je absolventkou odboru pedagogika tanca pre ZUŠ na VŠMU v Bratislave. Počas svojho pedagogického pôsobenia pracovala najmä s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Spolu s Mgr. art. Annou Hurajtovou vedie hodiny Telohry zamerané na uvedomelú prácu s telom a kreatívny tanec pre deti od 3 do 12 rokov.

Učí tiež tanec na ZUŠ v Stupave a vedie hodiny Folklóriku pre najmenšie deti.  Spolupracovala tiež pri príprave a natáčaní Spievankova 5, Spievankova 6 a projekte Angličanina ako choreografka, tanečná pedagogička a pomocná asistentka pre prácu s deťmi počas natáčania.

Za posledné tri roky absolvovala workshopy zamerané na uvedomelý pohyb a kreatívny tanec s deťmi pod vedením Lenky Švandovej (CZ), Mirky Eliášovej (CZ), Jiřího Lőssla (CZ), Sophie Billy (FR), Zosiou Jo (UK), a v lete 2019 tiež týždňové akreditované vzdelávanie zamerané na spoznávanie Labanových pohybových princípov v tanečnej praxi. Pravidelne navštevuje hudobno-pohybové workshopy vychádzajúce z ideí Carla Orffa, ktoré organizuje Česká Orffova spoločnosť v Prahe.

Andrea tušimová/ produkcia projektu

Andrea je absolventkou tanečného konzervatória a čerstvou absolventkou VŠMU so zameraním na moderný tanec (2021). Počas štúdia sa aktívne zúčastňovala workshopov so zahraničnými lektormi, umeleckých rezidencii a školských projektov. Vďaka štúdiu na VŠMU sa jej podarilo v rámci medzinárodného programu Erasmus študovať na AST – Národnej akadémii divadelného umenia v Krakove na Katedre tanečného divadla, kde začala rozvíjať okruhy svojho ďalšieho pôsobenia (2020). Posledné roky štúdia teda smerovala svoje ambície na prepájanie pohybového vyjadrenia s vizuálnym umením a štúdium ukončila teoretickou diplomovou prácou a praktickým výstupom zameraným na rozvoj štruktúrovanej improvizácie na základe výtvarných podnetov. Vysoká škola ju priviedla okrem interpretačnej praxe aj k praxi pedagogickej. Viedla tanečno-pohybové kurzy Tancuj drahá pre dospelých a aktuálne pôsobí ako pedagóg na Základnej umeleckej škole Júliusa Kowalského v Bratislave, kde vedie hodiny moderného a kreatívneho tanca. Je certifikovaným lektorom cvičenia Port de bras. Na svojich hodinách sa snaží okrem technickej stránky budova v participantoch prostredníctvom improvizácie silu sebavyjadrenia a nachádzať v pohybe slobodu. Popri pedagogickej praxi sa venuje umeleckým projektom nezávislých zoskupení a vlastému
výskumu. Okrem tvorby pohybu sa sústreďuje aj na tvorbu textovú a keď zostane čas, pracuje ako tvorca webového obsahu :))